Εγκρίνει την κατά 50% μείωση των Δημοτικών τελών (καθαριότητας, φωτισμού, δημοτικού
φόρου, τέλους ακίνητης περιουσίας) από 07-10-2010 και εφεξής στις οικογένειες που έχουν την
ιδιότητα της τρίτεκνης οικογένειας, σύμφωνα με το άρθρο 3 ν. 3454/2006, δηλαδή ο γονέας ή γονείς
που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή
νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων τα οποία είναι  άγαμα και δεν
έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες
τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά  ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές  τους υποχρεώσεις  και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και στα τέκνα αυτών, όπου αυτό προβλέπεται.
Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

Οι οικογένειες που ανήκουν στην πιο πάνω κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν στο Δήμο τα
πιο κάτω δικαιολογητικά για να τύχουν του ευεργετήματος:

1. Αίτηση.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής  κατάστασης από το Δήµο
3. Φωτοτυπία της αστυνοµικής τους  ταυτότητας
4. Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασµού της ΔΕΗ της κατοικίας τους
5. Μία κάτοψη της οικίας απ’ όπου θα προκύπτουν τα τετραγωνικά µέτρα.
6. Αντίγραφο επικυρωµένου µισθωτηρίου εάν η κατοικία είναι µισθωµένη.
7.  Υπεύθυνη δήλωση του τρίτεκνου ότι: θα ενηµερώσει πάραυτα το Δήµο σε περίπτωση αλλαγής      κατοικίας.Παρόµοια δήλωση σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας του τρίτεκνου υποχρεούται να υποβάλλει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου και θα ενηµερώσει τον Δήµο όταν το τρίτο άγαµο τέκνο συµπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας του ή το εικοστό πέµπτο (25ο) έτος της ηλικίας εφόσον σπουδάζει σε αναγνωρισµένες τριτοβάθµιες σχολές πανεπιστηµιακής  και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.
Στα τρία παιδιά περιλαµβάνονται και τα τέκνα µε οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής  κατάστασης.
8. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που θα κρίνει απαραίτητο η Υπηρεσία.

    Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό     226/20lO.

Συντάκτης: triteknoi